Upcoming Shows

No shows booked at the moment.


Michael Tracy is a D’Addario Arist/Endorser/Ambassador playing exclusively on D’Addario Jazz Select Reeds.

Polish translation

brazilianrussianpolishspanishitaliangermanfrench

BIOGRAPHY

Biografia Michael Tracy

Nazywany „ambasadorem jazzu“, profesor Michael Tracy jest jednym z czo?owych nauczycieli muzyki jazzowej w Ameryce, z ponad trzydziestopi?cioletnim do?wiadczeniem pedagoga i koncertuj?cego artysty. Podczas pracy w szko?ach i uniwersytetach oraz dzi?ki wyst?pom w ?wiatowych salach koncertowych i klubach, rozwin?? szeroki wachlarz nowatorskich technik nauczania jazzu, z których korzystaj? rzesze studentów na ró?nych stopniach zaawansowania. Michael Tracy uczy? i wyst?powa? w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Australii, Belize, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, W?oszech, Japonii, Nowej Zelandii, Polsce, Rosji, Szkocji, Singapurze i Walii. Jako Fullbright Senior Specialist (starszy specjalista Fullbright) wspomaga? tworzenie programu jazzowego w Esto?skiej Akademii Muzycznej w Tallinie. Cz?sto koordynowa? i go?ci? grupy sponsorowane przez kulturalny program „Otwarty ?wiat“, fundacj? organizuj?c? wyjazdy rosyjskich muzyków jazzowych do USA w celu kulturowej wymiany z ameryka?skimi kolegami. Michael Tracy znacz?co przyczyni? si? tak?e do rozwoju programów wymiany i organizacji warsztatów we wspó?pracy z instytucjami w Australii, Argentynie, Brazylii, Japonii i Polsce.

Profesor Michael Tracy jest Dyrektorem programu studiów jazzowych imienia Jamey Aebersold’a przy wydziale muzycznym Uniwersytetu w Louisville, Kentucky, gdzie do jego obowi?zków nale?y nauka gry na saksofonie, opieka merytoryczna nad studentami studiów licencjackich i magisterskich, oraz przewodniczenie Festiwalowi Jazzowemu (Jazz Fest), który zainicjowa? w 1994r. Obowi?zki uniwersyteckie ??czy z ponad trzydziestoletnim sta?em wyk?adowcy w ramach renomowanych letnich warsztatach jazzowych im. Janey Aebersold’a. Ka?dego lata prowadzi zespó? (combo), wyk?ada teori? jazzu, oraz udziela lekcji mistrzowskich, wraz z wiod?cymi nauczycielami jazzu, za? jako administrator zjazdów odpowiedzialny jest za organizacj? i koordynowanie wszystkich programów nauczania, oraz innych aktywno?ci w ramach kursów. Jest równie? za?o?ycielem warsztatów jazzowych w Louisville, umo?liwiaj?cych uczniom szkó? podstawowych i ?rednich zdobycie pierwszych szlifów scenicznych. Pe?ne oddanie Tracy’ego muzyce jazzowej nie pozostaje bez echa. Jest on laureatem kilku nagród, m.in. School of Music Aumni Service Award w 1996r. (Nagroda absolwentów wydzia?u muzycznego Universitetu w Louisville), Nagrody dla wybitnych pedagogów Universytetu w Louisville w 2000 r., oraz Red Apple Award w 1999r. Jest równie? dwukrotnym zdobywc? Nagrody Narodowej Fundacji dla Sztuki, oraz cz?onkiem Who‘s Who in Executives and Professionals w roku 2000, oraz Who’s Who Among America’s Teachers.

Chocia? w swej karierze skupi? si? g?ównie na edukacji, Michael Tracy zaznaczy? tak?e swoj? obecno?? w ?wiecie nagra?, publikacji p?ytowych, oraz aran?acji.  Ma na swym koncie cztery p?yty CD, wszystkie wydane nak?adem wytwórni SeaBreeze. Album „Facets“ wydany w 1999r., ukazuje saksofon w ró?norodnych, nieraz dot?d nieopublikowanych utworach klasycznych i jazzowych autorstwa kompozytorów zwi?zanych ze stanem Kentucky. Album „Tracings“ (SB-3062) z 2003r., zawiera nowe utwory, standardy oraz aran?acje muzyki brazylijskiej, za? kolejny, „Gusting“, opublikowany rok pó?niej (SB-3071), przedstawia szereg wspó?czesnych kompozycji. Naj?wie?szym efektem pracy artysty w studio jest album „Conversations“ z 2008r. (SBJ-3088), b?d?cy zbiorem duetów nagranych z towarzyszeniem pianisty Harry’ego Pickens’a. Tracy jest autrem takich wydawnictw jak: „Jazz Piano Voicings for the Non-pianists“ (harmonizacja jazzowa na fortepianie dla nie-pianistów) oraz „Jazz Saxophone Survey: A Descriptive Analysis of 38 Saxophonists“ (przegl?d analityczny 38 saksofonistów jazzowych), a tak?e wspó?autorem „Pocket Changes: 421 Standard Chord Progressions“ i „Pocket Changes II“ (kieszonkowe, standardowe progresje akordowe). Jako aran?er by? przedstawiany w telewizji PBS oraz na antenie Narodowego Radia Publicznego, przy okazji nadawania jego autorskiej edycji „Threepenny Opera“ Kurta Weill’a na dwudziestoosobow? orkiestr? saksofonow?.

Profesor Michael Tracy zdoby? stopnie Licencjata w zakresie muzyki i edukacji muzycznej oraz Magistra Sztuki w zakresie edukacji wy?szej w Uniwersytecie w Louisville. Do grona jego profesorów nale?? najwybitniejsi muzycy jazzowi USA, t.j. Jamey Aebersold, David Liebman, Jerry Coker i Dawid Baker, za? deski estrady dzieli? z takimi gwiazdami jak Ella Fitzgerald, Buddy Rich, J.J. Johnson, Curtis Fuller, Johnny Mathis, Marvin Hamlish oraz zespo?ami Four Tops i Temptations. Pojawia? si? na scenach i w salach klubowych na ca?ym ?wiecie do spo?u z wielkimi muzykami t.j. Jamey Aebersold, David Liebman, Rufus Reid, David Baker, Bobby Shew, Jerry Coker, Dan Haerle i Pat La Barbera. Ponadto, Michael Tracy wyst?powa? i dokonywa? nagra? w produkcjach klasycznych i rozrywkowych z Louisville Orchestra; by? tak?e artyst?-rezydentem Kentucky Arts Council w latach 1980-1988.

T?umaczenie Aleksander Nowak